Інструкція з методики оцінювання успішності студентів в умовах КМСОНП

(Розглянуто і затверджено на спільному засіданні Вчених Рад медичних та міжнародних факультетів 28.04.2013 р. протокол № 8)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки - «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу - не більше 10).

Бали-за поточну успішність прив'язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною п'ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі та кількості опитувань конкретного студента.

Остаточна конвертація середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці:
Середня арифметична оцінка за п`ятибальною шкалою Бали ECTC8 Середня арифметична оцінка за п`ятибальною шкалою Бали ECTC8
4,97-5 110 3,97-4,0 85
4,93-4,96 109 3,93-3,96 84
4,89-4,92 108 3,89-3,92 83
4,85-4,88 107 3,85-3,88 82
4,81-4,84 106 3,81-3,84 81
4,77-4,8 105 3,77-3,80 80
4,73-4,76 104 3,73-3,76 79
4,69-4,72 103 3,69-3,72 78
4,65-4,68 102 3,65-3,68 77
4,61-4,64 101 3,61-3,64 76
4,57-4,6 100 3,57-3,60 75
4,53-4,56 99 3,53-3,56 74
4,49-4,52 98 3,49-3,52 73
4,45-4,48 97 3,45-3,48 72
4,41-4,44 96 3,41-3,44 71
4,37-4,4 95 3,37-3,40 70
4,33-4,36 94 3,33-3,36 69
4,29-4,32 93 3,29-3,32 68
4,25-4,28 92 3,25-3,28 67
4,21-4,24 91 3,21-3,24 66
4,17-4,20 90 3,17-3,20 65
4,13-4,16 89 3,13-3,16 64
4,09-4,12 88 3,09-3,12 63
4,05-4,08 87 3,05-3,08 62
4,01-4,04 86 3,01-3,04 61
- - 3,0 60

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 балів. Конкретна кількість балів за індивідуальну роботу визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому вона виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський або республіканський, тощо).

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, складається з середньої арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).