Кафедра фізколоїдної хімії бере свій початок з 1959 року, коли відбулося переведення фармацевтичного інституту з Одеси до нашого міста. З викладацького складу не приїхав ніхто. Курс лекцій з фізичної та колоїдної хімії читав запрошений з Дніпропетровського державного університету професор Гадушко В.П., готувала практикум і вела практичні заняття асистент Вдовіко О.А., яка згодом захистила кандидатську дисертацію, отримала звання доцента і пропрацювала на кафедрі до 1986 року. З 1960 по 1961 р.р. завідувачем кафедри був к. тех. н. Крижанівський П.І., а з 1961 по 1967 - доцент Чернобаєв І.П. У ці ж роки на кафедру прийшли: асистенти Похмьолкіна С.О., Квашенко А.І. і Сур Л.А. З 1967 року кафедра фізичної та колоїдної хімії стала самостійним курсом, завідувала яким Похмьолкіна С.О., яка захистила у тому ж році кандидатську дисертацію. У 1972 році курс фізичної та колоїдної хімії знову перетворено на окрему кафедру, а Похмьолкіній С.О. присвоєно звання доцента. Під час завідування кафедрою доцент Похмьолкіна С.О. внесла значний вклад в розвиток кафедри. За цей час створено найбільший лабораторний практикум, видано велику кількість навчально-методичного матеріалу, що є актуальними і на сьогодні.

1959-1973 - це роки великої плинності кадрів, створення матеріальної бази кафедри, переїзду її з місця розташування на бульварі Вінтера в нову будівлю інституту по вулиці Маяковського 26. Цей період ознаменувався активною роботою над методичним забезпеченням, педагогічним процесом і, саме головне, кадровим поповненням. На кафедру прийшли Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Ткач В.І., які закінчували і захищали дисертації. Керівниками дисертаційних робіт були відомі в країні і за кордоном вчені: ректор Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту академік Лошкарьов М.А., професор Галушко В.П., доктор хімічних наук професор Панфілов А. В., доктор хімічних наук професор Лопушанська А.І. В ті роки на кафедрі було захищено 7 кандидатських дисертацій.

Наявний досвід роботи в галузі електрохімії визначив напрямок подальших наукових досліджень кафедри за темою: «Електрохімічні методи вивчення лікарських речовин в рослинній сировині і готових лікарських формах». За результатами досліджень надруковано понад 250 робіт, отримано більш ніж 20 авторських свідоцтв, затверджено велику кількість раціоналізаторських пропозицій. Доцентам Похмьолкіній С.О., Вдовіко О.А. і Пряхіну О.Р. присвоєно почесні звання «Заслужений винахідник СРСР». Паралельно з цим вивчалася адсорбційна здатність лікарських речовин, поверхнева активність тимолу, ментолу, простих і складних ефірів і ацетилсаліцилової кислоти. Вперше співробітниками кафедри були визначені константи, що характеризують температурну стійкість адсорбційних плівок і вплив на них рН середовища. Вивчення адсорбційних властивостей алкалоїдів дало можливість визначити разові і добові дози платифіліну і кодеїну фосфату. Результати доповідалися на III Всесоюзному з'їзді фармацевтів у м. Кишиневі в 1980 році. У ці ж роки успішно здійснюється розробка полярографічного, амперометричного і кондуктометричного методів аналізу. Були отримані авторські свідоцтва на способи полярографічного визначення платифіліну і сенецифіліну при їх спільній присутності, а також ксантинолу нікотинату з мефенаміновою кислотою та її солями.

Співробітники кафедри протягом багатьох років вели комплексні наукові дослідження в тандемі з іншими науковими установами. Так протягом 1982-1985 рр. в ході виконання спільного з кафедрою аналітичної хімії комплексного дослідження на тему: «Вивчення умов, ідентифікації та розробка чутливих методик фармацевтичного аналізу органічних лікарських речовин», яка була визнана кращою, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Вдовіко В.А. (в співавторстві) нагороджена дипломом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти та грошовою премією. Гроші були перераховані в фонд Чорнобиля.

Доцент Пряхін О.Р. тісно співпрацював з кафедрою технології ліків. В 1975-1977 рр. він брав участь у дослідженнях полісахаридного препарату прополісу, приймав участь у створенні технологічного регламенту на виробництво гелю «Капсітол», спільно з кафедрою аналітичної і фармацевтичної хімії працював над створенням нового лікарського препарату «Екоцид», що був зареєстрований у фармакологічному комітеті в 1993 р. Доцент Пряхін О.Р. вносить значний вклад в розвиток кафедри, а з 2004 року обіймає посаду декана 2-гого фармацевтичного факультету.

Доцент Чернега Г.В. спільно з кафедрою загальної хімії Запорізької державної інженерної академії досліджувала можливість утилізації відпрацьованих розчинів фотолітографії у виробництві напівпровідникових приладів і займалася проблемами безвідходної технології нафтохімічних і гальванічних виробництв. Враховуючи актуальність охорони навколишнього середовища промислового Запоріжжя, співробітники кафедри проводили дослідження, які вирішують проблеми забруднення повітряного басейну і стічних вод промислових гігантів міста. Була розроблена методика визначення формальдегіду і підібрані аніонактивні флокулянти для процесів очистки стічних вод підприємства Авто3А3. Визначено шкідливі домішки повітря гальванічного цеху заводу «Радіоприлад».

Йшов час, змінювався склад кафедри. У 1987 році, закінчивши роботу над докторською дисертацією, виїхав в місто Дніпропетровськ Ткач В.І., де він захистив дисертацію і до сьогодні завідує кафедрою аналітичної хімії при Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті. Пішли на пенсію доценти Вдовіко О.А., і Данилевська Л.А., які внесли значний вклад у розвиток кафедри та підготовку кваліфікованих фахівців. На їх місце прийшли нові співробітники: кандидат хімічних наук Роман О.Б., доцент Верба А.В., за плечима яких залишалися дослідження в області синтезу біологічно активних речовин, а також аналізу електронних спектрів поглинання в УФ-області з метою встановлення взаємозв'язку між будовою речовини та її фармакологічною дією. Слід відзначити, що Роман О.Б. в 1982 р був відряджений в республіку Куба де викладав в національному університеті Лас Вільяс і надавав допомогу в підготовці національних кадрів.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію асистент Авраменко А.І., яка з 2012 поєднує роботу на кафедрі з посадою заступника декана 2-го міжнародного факультету. У 2010 році прийшов на кафедру асистент Юрченко І.О., який у 2013 році успішно захистив кандидатську дисертацію. 

У 2012 році викладацький колектив кафедри очолив доктор фармацевтичних наук, доцент Каплаушенко А. Г., який в цьому ж році започаткував новий науковий напрям кафедри, спрямований на дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей похідних 5-арил і 5-гетерил 1,2,4-тріазол-3-тіонів. Завдяки новому науковому напрямку в колектив кафедри влилися молоді кадри, а саме Щербак М. О., Самелюк Ю.Г. і Кучерявий Ю.М., які успішно виконали розглянуті проблемною комісією МОЗ України кандидатські дисертації.

У 2014 році за підтримки ректорату університету взяло свій початок ще одне наукове направлення: ультрависокоефективне хроматомасспектрометричне вивчення нових синтезованих речовин, об’єктів рослинного і біологічного походження та лікарських засобів. Роботу з новим сучасним обладнанням веде к.фарм.н. Варинський Б.О.

Протягом 2015-2019 років на кафедрі захищено 4 кандидатські дисертації, а саме Щербак М.О., Самелюка Ю.Г., Кучерявого Ю.М та Рудь А.М.

У 2016 році заплановано та виконуються докторська дисертація доц. Варинського Б.О. та кандидатська дисертація ас. Фролової Ю.С.

На сьогоднішній день для проведення наукових досліджень кафедру обладнано двома сучасними високотехнологічними лабораторіями: лабораторією рідинної хроматомас спектрометрії і лабораторією з синтезу біологічно активних речовин. Слід зазначити, що в даних лабораторіях успішно працюють студенти – молоді науковці, які протягом 2-х останніх років стали переможцями, лауреатами та учасниками багатьох як всеукраїнських, так і обласних наукових конкурсів та науково-практичних конференцій. Результати наукових досліджень опубліковані в більш ніж 150 наукових статтях в Україні і за її межами. Співробітники кафедри є авторами близько 100 патентів та авторських свідоцтв. Спільно з іншими кафедрами здійснюється вивчення біологічної активності нових синтезованих речовин, проводяться роботи по впровадження в практику нового 

лікарського засобу «Тіометрізол», що є активним цитопротектором і може знайти своє застосування в неврології, кардіології, а також як засіб для надання першої допомоги при гострогіпоксичних станах.

Викладачі кафедри готують фахівців як фармацевтичного, так і медичного профілю. Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджуються сучасні методи навчання і контролю знань студентів. У 1999 році на кафедрі створений, а в 2011 році переобладнаний комп'ютерний клас, в якому використовуються оригінальні контролюючі та навчальні програми. По всіх розділах курсу медичної і фізичної та колоїдної хімії створено банк тестів, у тому числі англійською мовою, електронні варіанти навчальних посібників, лекцій, методичних розробок. За останні 2 роки колектив кафедри підготував більше 50 навчальних та навчально-методичних посібників, які пройшли рецензування та рекомендовані, в тому числі МОН і МОЗ України. Всі лекції та лабораторно-практичні заняття проводяться з використанням презентацій та навчальних відеофільмів, якість і перелік яких весь час оновлюється.