Чернега Галина Василівна

Доцент

У 1970 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв. По розподілу була залишена на роботу у цьому ж інституті. Працювала лаборантом, старшим лаборантом, інженером науково-дослідної лабораторії кафедри фізичної хімії. З 1972 по 1975 рр. навчалась в очній аспірантурі кафедри фізичної хімії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Влияние простых и сложных эфиров на кинетику электродных процессов ».

Чернега Г.В. з 1976 р. працює у Запорізькому державному медичному університеті. Спочатку була асистентом, старшим викладачем, а в теперішній час – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університета.

Стаж роботи у вищих навчальних закладах – 49 років.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Чернега Г.В. брала участь у створенні навчальної програми, тематичного плану лекцій і практичних занять, тематичних модулів і тестів для підсумкового контролю за кредитно-модульною системою в світлі вимог Болонського процесу. Приймала участь у введенні рейтингової системи оцінки знань студентів на кафедрі, складанні тестових програми навчання та контролю.

У співавторстві видано 5 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України, 37 навчальних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ, 6 збірок тестів для ліцензійного іспиту «КРОК-1 фармація», збірник тестів з фізичної і колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету, збірник тестів з медичної хімії для студентів медичного факультету, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

Чернега Г.В. читає лекції з таких навчальних дисциплін як «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія» для студентів фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання, лекції з «Медичної хімії» для студентів медичного факультету, які займаються за фахом «лікувальна справа» і «стоматологія».

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Чернега Г.В. має 197 публікацій, з них 169 наукових та 28 навчально-методичного характеру. Окрім того, 14 авторських свідоцтв. Брала участь у багатьох наукових конференціях і сімпозіумах.

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 

Чернега Г.В. – член Вченої ради фармацевтичного факультету. Виконує обов’язки секретаря та профорга кафедри. Протягом всіх років роботи в ЗДМУ курирує академічні групи студентів фармацевтичного факультету, кімнати у студентських гуртожитках.

Чернега Галина Василівна