Склад кафедри

Каплаушенко Андрій Григорович

Завідувач кафедри фізколоїдної хімії

В 2001 р. закінчив магістратуру при Східноукраїнському національному університеті за спеціальністю «хімічна технологія та інженерія». В 2002 р. закінчив Національну фармацевтичну академію за спеціальністю «фармація». З 1998 по 2004 рр. працював фармацевтом, потім провізором в Рубіжанській центральній міській аптеці №47. З 2001 по 2004 рр. працював за сумісництвом асистентом кафедри технології органічних речовин Рубіжанського філіалу Східноукраїнського національного університету, а з 2004 по 2005 рр. – асистентом кафедри загальної, біонеорганічної і біоорганічної хімії Кримського державного медичного університету. У 2005 р. перейшов до Запорізького державного медичного університету, де працював асистентом спочатку кафедри фізичної та колоїдної хімії, а з 2007 р. – асистентом (з 2009 р. – старшим викладачем, з 2010 р. – доцентом) кафедри «токсикологічної та неорганічної хімії».

В 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів». У червні 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему «Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону».

З 1 вересня 2012 р. займає посаду завідувача кафедри фізколоїдної хімії.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 13 років, в тому числі 10 років – в Запорізькому державному медичному університеті.

Детальнішe

Навчально-методична робота. Брав участь у створенні: робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті у співавторстві видано 11 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України. Каплаушенко А.Г. читає лекції з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія». НАУКОВА РОБОТА. Каплаушенко А.Г. є керівником НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1,2,4-тріазолу» (№ державної реєстрації 01060003709). Під його керівництвом захищено більш ніж 10 дипломних і магістерських робіт, заплановано і виконується 3 кандидатські дисертації, готуються до планування 1 докторська і 1 кандидатська дисертації.

Каплаушенко А.Г. – автор більш ніж 270 друкованих робіт, в тому числі 68 авторських свідоцтв і патентів України, 7 з яких на винахід. Брав участь більш ніж у 30-ти наукових конференціях. Лауреат державної премії Президента України молодим вченим (2014 р.). ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Каплаушенко А.Г. є членом трудового колективу Запорізького державного медичного університету, а також членом Вченої ради університету, фармацевтичного факультету, центральної методичної Ради та циклової методичної комісії з фізико-хімічних дисциплін.

A.Kaplaushenko

kaplaushenko@ukr.net

Похмьолкіна Світлана Олександрівна

Доцент

У 1962 р. закінчила Чернівецький державний університет і була зарахована до аспірантури кафедри фізичної хімії. У 1966 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Полярографічне дослідження окисно-відновної системи Cr (II) – Cr (III)».

З вересня 1966 р. працювала асистентом кафедри фізколоїдної хімії Запорізького медичного університету. З 1974 по 2012 рр. – завідувач кафедри фізколоїдної хімії, а з 2012 р. являється доцентом вищезазначеної кафедри. Стаж педагогічної роботи Запорізькому державному медичному університеті 49 років.Напрямки наукових досліджень: електрохімічні методи виділення алкалоїдів із рослинної сировини і вивчення адсорбційних властивостей поверхнево-активних речовин електорохімічними методами.

НАУКОВА РОБОТА. Похмьолкіна С.О. – автор 180 наукових і навчально-методичних праць, 15 авторських свідоцтв, 3 навчально-методичних посібника, понад 20 методичних рекомендацій.

Світлана Олександрівна нагороджена орденом «Знак пошани», знак «Винахідник СРСР», «Відмінник охорони здоров’я», почесною грамотою МОЗ України, почесними грамотами місцевих органів.

Пряхін Олег Романович

Декан другого фармацевтичного факультету
Доцент

У 1970 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Хімія. Фізична хімія». В 1973 р. закінчив аспірантуру при Дніпропетровському державному університеті. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення анодного окислення Кадмію у концентрованих лужних розчинах». В цьому ж році був направлений, як молодий спеціаліст, до Запорізького державного медичного університету, де працював спочатку асистентом (до 1987 р.), а з 1987 р. – доцентом кафедри фізичної та колоїдної хімії.

З 2003 р. – заступник декана фармацевтичного факультету, а з 2004 р. займає посаду декана другого фармацевтичного факультету.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 42 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брав участь у створенні: робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті у співавторстві видано 11 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України.

НАУКОВА РОБОТА. Пряхін О.Р. – автор більш ніж 200 друкованих робіт, в тому числі авторських свідоцтв і патентів України. Брав участь більш ніж у 30-ти наукових конференціях.

Нагороджений відзнакою Президента України — ювілейною медаллю «20 років незалежності України». Олег Романович має три почесні грамоти МОЗ України.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Пряхін О.Р. є членом трудового колективу Запорізького державного медичного університету, а також членом Вченої ради університету, фармацевтичного факультету, центральної методичної Ради та циклової методичної комісії з фізико-хімічних дисциплін.

Варинський Борис Олександрович

Доцент

У 1996 р. закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація». З вересня по грудень працював старшим лаборантом кафедри аналітичної хімії в Запорізькому державному медичному університеті.

З грудня 1996 по грудень 1999 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії ЗДМУ. В грудні 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

З лютого 2000 по жовтень 2009 рр. – асистент кафедри аналітичної хімії ЗДМУ, з листопада 2009 по жовтень 2014 рр. старший викладач. Водночас 3 роки викладав на підготовчому факультеті англійською та російською мовою загальну хімію. Також викладав англійською мовою біоорганічну і медичну хімію на кафедрах органічної, фізичної та колоїдної хімії відповідно. В 2007-2008 н. р. викладав та читав лекції англійською мовою на кафедрі аналітичної хімії.

Три роки викладав на кафедрі факультативний курс хімії для ліцеїв.

Протягом одного року проходів стажування у Ніїгатському університеті фармації та прикладних наук про життя, Японія.

З лютого 2014 р. працює на кафедрі фізичної та колоїдної хімії, з жовтня 2014 р. – на посаді доцента.

Стаж педагогічної роботи в Запорізькому державному медичному університеті – 15 років.

Детальнішe

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Варинський Б.О. брав участь у створенні: навчальної програми для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян англійською мовою, робочих навчальних програм з аналітичної хімії, банку тестів для англомовних студентів першого курсу медичного факультету з медичної та біоорганічної хімії, другого курсу фармацевтичного факультету, у перенесенні тестів з аналітичної хімії в систему RATOS.

За 2013-2014 н. р. підготовлено 22 навчально-методичних посібника для студентів, а також для викладачів, збірка тестових завдань в співавторстві з викладачами кафедри фізичної та колоїдної хімії.

За 2015 р. підготовлено в співавторстві 11 навчально-методичних посібників. Самостійно видано 2 навчально-методичні статті про фармацевтичну освіту в Японії.

НАУКОВА РОБОТА. Варинський Б.О. бере участь в виконанні НДР кафедри фізичної та колоїдної хімії Запорізького державного медичного університету.

Виконував науково-дослідну роботу в Ніїгатському універсітеті фармації та прикладних наук про життя протягом одного року. В теперешній час відповідає за роботу рідинної хромато-мас-спектрометричної лабораторії на кафедрі фізичної та колоїдної хімії. За допомогою рідинного хроматографа з одноквадрупольним мас-аналізатором виконуються дослідження для багатьох кафедр фармацевтичного та медичного факультетів.

Варинський Б.О. – автор 79 наукових та навчально-методичних праць, 2 патенти на корисну модель. Виступав з доповідями у 5 наукових конференціях та сімпозіумах (м.Запоріжжя 2007, м.Москва 2008, м. Одеса, 2008, м. Інсбрук, 2009, м. Гурзуф, 2011).

ВИХОВНА РОБОТА. Варинський Б.О. здійснює курацію кімнат у гуртожитку № 2, проводить виховну роботу серед студентів 2 курсу фармацевтичного факультету, виконувє обов’язки куратора групп 2 курсу фармацевтичного факультету.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Брав участь у роботі приймальної комісії на посаді техничного секретара.

Чернега Галина Василівна

Доцент

У 1970 р. закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю технологія електрохімічних виробництв. По розподілу була залишена на роботу у цьому ж інституті. Працювала лаборантом, старшим лаборантом, інженером науково-дослідної лабораторії кафедри фізичної хімії. З 1972 по 1975 рр. навчалась в очній аспірантурі кафедри фізичної хімії Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Влияние простых и сложных эфиров на кинетику электродных процессов».

Чернега Г.В. з 1976 р. працює у Запорізькому державному медичному університеті. Спочатку була асистентом, старшим викладачем, а в теперішній час – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університета.

Стаж роботи у вищих навчальних закладах – 45 років.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Чернега Г.В. брала участь у створенні навчальної програми, тематичного плану лекцій і практичних занять, тематичних модулів і тестів для підсумкового контролю за кредитно-модульною системою в світлі вимог Болонського процесу.

Детальнішe

Приймала участь у введенні рейтингової системи оцінки знань студентів на кафедрі, складанні тестових програми навчання та контролю.

У співавторстві видано 5 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України, 37 навчальних посібників з грифом ЦМР ЗДМУ, 6 збірок тестів для ліцензійного іспиту «КРОК-1 фармація», збірник тестів з фізичної і колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету, збірник тестів з медичної хімії для студентів медичного факультету, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

Чернега Г.В. читає лекції з таких навчальних дисциплін як «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія» для студентів фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання, лекції з «Медичної хімії» для студентів медичного факультету, які займаються за фахом «лікувальна справа» і «стоматологія».

НАУКОВА РОБОТА. Чернега Г.В. має 197 публікацій, з них 169 наукових та 28 навчально-методичного характеру. Окрім того,14 авторських свідоцтв.

Брала участь у багатьох наукових конференціях і сімпозіумах.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Чернега Г.В. – член Вченої ради фармацевтичного факультету. Виконує обов’язки секретаря та профорга кафедри. Протягом всіх років роботи в ЗДМУ курирує академічні групи студентів фармацевтичного факультету, кімнати у студентських гуртожитках.

Авраменко Антоніна Іванівна

Доцент

У 1989 р. закінчила Запорізький державний медичний інститут. З 1989 по 1997 р.р. – провізор-технологом у аптеці № 165 м. Запоріжжя. З 1997 по 1999 р.р. – провізор ЗАТ «Вєктон» м. Запоріжжя.

З 1999 по 2005р.р. – старший лаборант кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету. З 2005 р.– асистент кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ. З 2012 р. – старший викладач кафедри. З 23 грудня 2015 р. - доцент кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Спрямований пошук гепатопротекторів серед похідних 4-(3н)- хіназолінтіону на основі взаємозв’язку « будова – дія»».

Стаж педагогічної роботи у в Запорізькому державному медичному університеті 10 років.

МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брала участь у створенні: робочих навчальних програм, банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт. Під час роботи в Запорізькому у співавторстві видано 10 навчально-методичних посібників з грифом МОН, МОЗ України. Читає лекції з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія».

НАУКОВА РОБОТА. Авраменко А. І. приймає участь у НДР кафедри фізколоїдної хімії за темою «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

Має більш ніж 100 друкованих робіт, а також 1 патенти України на корисну модель.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Роботу на кафедрі суміщує з виконанням обов’язків заступника декана ІІ-го міжнародного деканату.

Авраменко А. І. відповідальна за навчальний процес іноземних студентів І-V курсів за спеціальністю «стоматологія», також за паспортний режим та виконанням закону України відносно перебування іноземних громадян на території України. Проводить активну виховну роботу з іноземними студентами як відповідальна за проживання у гуртожитках №1; 2; 4. Приймає активну участь у підготовці випускних вечорів, концертів, зустріч з представниками посольств, земляцтв та інших заходів, які відбуваються за участю іноземних студентів.

Щербак Марина Олексіївна

Cтарший викладач

В 2012 році закінчила з відзнкою Запорізький державний медичній університет за спеціальністю «Загальна фармація». Захистила дипломну роботу на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості солей 2-[4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетатних кислот».

З 2012 року працювала старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ.

З 2013 року – асистент кафедри фізколоїдної хімії.

Стаж педагогічної роботи у Запорізькому державному медичному університеті 3 роки.

НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брала участь у створенні банків тестів для комп’ютерного тестування та у підготовці начально-методичних посібників. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті у співавторстві видано 2 навчально-методичних посібники з грифом МОН, МОЗ України.

Щербак М.О. проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична та колоїдна хімія» та «Medical chemistry». Читає лекції з дисципліни «Медична хімія».

НАУКОВА РОБОТА. Щербак М.О. є відповідальним виконавцем НДР кафедри фізколоїдної хімії за темою «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

29.12.2015 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей 4-аміно-5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх n- і s-заміщених».

Щербак М.О. – автор більш ніж 30 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, патенти України, 1 з яких на винахід. Брала участь більш ніж у 10-ти наукових конференціях.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Щербак М.О. проводить виховну роботу зі студентами 1-го та 3-го курсів. Займається організацією дозвілля студенів, є активним організатором щорічного конкурсу-огляду студентської самодіяльності «Ритми осені». Щербак М.О. є куратором 6 групи 2 курсу фармацевтичного факультету та займається курацією кімнат студентів II міжнародного факультету в гуртожитку №2 ЗДМУ.

malina_alekseevna_

malina_alekseevna@mail.ru

Самелюк Юрій Геннадійович

Асистент

У 2013 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація», тема дипломної роботи: «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, що містять метоксифенільні замісники».

З 2013 по 2014 рр. працював старшим лаборантом, з 2014 р. – викладач, з листопада 2016 р. - асистент кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ. Проводить наукові дослідження, спрямовані на синтез похідних 1,2,4-тріазолу, що містять при C5 атомі ядра тріазолового циклу метоксифенільні замісники.

Стаж педагогічної роботи у Запорізькому державному медичному університеті 1 рік. Навчально-методична робота. Брав участь у створенні: банків тестів для комп’ютерного тестування, у підготовці і проведенні іспитів та комплексних контрольних робіт.

Проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична хімія» та «Колоїдна хімія».

НАУКОВА РОБОТА. Самелюк Ю.Г. приймає участь у виконанні НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

7 жовтня 2016р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: «Синтез та дослідження біологічно активних похідних 1,2,4-тріазол-3-тіону, що містять метоксифенільні замісники».

Самелюк Ю.Г. – автор більш ніж 30 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, патенти України, 2 з яких на винахід. Брав участь більш ніж у 10-ти наукових конференціях.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Учасник та член оргкомітету семінару з профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі для студентського активу серед університетів III – IV рівнів акредитації в м.Запоріжжя. Учасник соціальної акції «День здоров’я» та конференції «Молодь-майбутнє України».

zsmu_physcollchem_sameluk

sameluk_yurii@ukr.net

Кучерявий Юрій Миколайович

Аспірант

В 2013 р. закінчив Запорізький державний медичній університет за спеціальністю «Загальна фармація». Захистив дипломну роботу на тему «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 4-(2-метоксифеніл)-5-метил(феніл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів». З 2013 по 2014 рр. працював старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ. З 2014 по 2015 рр. працював провізором в аптеках м. Запоріжжя.

З 2014 р. – аспірант кафедри фізколоїдної хімії вищезазначеного ВУЗу.

Стаж педагогічної роботи у Запорізькому державному медичному університеті 1 рік.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брав участь: у підготовці бази тестів для комп’ютерного тестування, у створенні начально-методичних публікацій.

Проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична та колоїдна хімія» та «Medical chemistry».

НАУКОВА РОБОТА. Кучерявий Ю. М. приймає участь у виконанні НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

Кучерявий Ю. М. – автор більш ніж 30 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, патенти України, 2 з яких на винахід. Брав участь більш ніж у 10-ти наукових конференціях. Лауреат Обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки в 2014 році.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Проводить виховну роботу зі студентами 1-го та 3-го курсів. Займається курацією кімнат студентів II міжнародного факультету в гуртожитку ЗДМУ.

Фролова Юлія Сергіївна

Викладач

В 2012 р. закінчила Запорізький національний університет за такими спеціальностями: «Хімія» та «Психологія». Захистила дипломну роботу з хімії на тему: «Розробка іоноселективного електрода, оберненого до аніону натрієвої солі 4-метилхінолін-2-іл-гідразон гліоксилової кислоти з використанням дибутилсебацинату в якості пластифікатору мембрани», з психології: «Гендерні особливості формування девіантної поведінки в підлітковому віці».

З 2011 по 2015 рр. працювала викладачем хімії у Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник».

З вересня 2015 р. працює старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету.

З листопада 2016 р. виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Створення нових біологічно активних сполук в ряду 5-(1H-тетразол-1-іл)-4-R-3-тіо(аміно)-1,2,4-тріазолу» на кафедрі фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету.

З лютого 2018 р. працює викладачем-стажистом кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету.

Стаж педагогічної роботи – 4 роки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брала участь у створенні навчально-методичних посібників, лекційних та практичних протоколів для студнетів. Під час роботи в Запорізькому державному медичному університеті є співавтором навчально-методичних посібників.

Фролова Ю.С. проводить практичні та семінарські заняття з таких навчальних дисциплін як «Медична хімія», «Фізична та колоїдна хімія» та «Medical Сhemistry».

НАУКОВА РОБОТА. Фролова Ю.С. приймає участь у виконанні НДР кафедри фізколоїдної хімії на тему «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (№ державної реєстрації 0113 u 005084).

Фролова Ю.С. – автор більш ніж 10 друкованих робіт, серед яких статті у фахових та закордонних виданнях, видано 2 патенти України на винахід. Брала участь більш ніж у 10-ти наукових конференціях.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА. Учасник та член оргкомітету семінару з профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі для студентського активу серед університетів III – IV рівнів акредитації в м.Запоріжжя.

zsmu_physcollchem_hulina

yuliia_hulina@ukr.net

Лоцкіна Оксана Ігорівна

Старший лаборант
В 2016 році закінчила Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». Захистила дипломну роботу на тему: «Соціальна відповідальність у системі суспільних відносин в Україні». З 2016 по 2017 р. працювала в компанії «OTP Банк». З січня 2017 р. працює старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Брала участь у створенні навчально-методичних посібників, лекційних та практичних протоколів для студентів. Проводить підготовку обладнання та реактивів на практичні заняття з таких навчальних дисциплін як «Фізична та колоїдна хімія», «Медична хімія» та «Medical chemistry». Займається питанням організації, технічного забезпечення, обліку і звітності на кафедрі. Надає допомогу викладачам в підготовці лекцій і практичних занять, перевірці відвідувань студентами лекцій. Виконує роботи, пов’язані з підготовкою та обслуговуванням учбових аудиторій до учбового процесу, а також роботи по оновленню і становленню навчальних і навчально-методичних посібників, стендів під керівництвом викладачів. Сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на кафедрі.

Рудакова Ольга Олександрівна

Старший лаборант

В 2013 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Практична психологія». Захистила дипломну роботу на тему: «Психологічні засади дослідження генезису спілкування у дітей перших шести років життя».

З 2015р.навчається у Медичному коледжі Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація».

З жовтня 2017 р. працює старшим лаборантом кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. Проводить підготовку обладнання та реактивів на практичні заняття з таких навчальних дисциплін як «Фізична та колоїдна хімія», «Медична хімія» та «Medical Chemistry». Займається питанням організації, технічного забезпечення на кафедрі. Надає допомогу викладачам в підготовці до практичних занять. Виконує роботи, пов’язані з підготовкою та обслуговуванням учбових аудиторій до учбового процесу, а також роботи по оновленню і становленню навчальних і навчально-методичних посібників. Сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на кафедрі.